Promena saobraćajne dozvole

KADA JE POTREBNO ZAMENITI SAOBRAĆAJNU DOZVOLU?

Ovde možete pronaći listu najčešćih slučajeva koji zahtevaju zamenu postojeće saobraćajne dozvole, kao i korake i dokumentaciju koju je potrebno priložiti.  

Ljudi se rukuju pored automobila, verovatno posle obavljenog tehničkog pregleda vozila u REMONT I SERVIS DOO Novi Sad

Izgubili ste saobraćajnu dozvolu

Potrebno je izraditi duplikat saobraćajne dozvole. Za izradu duplikata dozvole potrebno je priložiti:

 • registracioni list
 • izjavu o razlozima i okolnostima nestanka dozvole
 • dokaz o prijavi nestanka saobraćajne dozvole
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 • uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Saobraćajna dozvola je oštećena ili nečitljiva

Ukoliko je dozvola polomljena, nečitljiva ili je oštećen čip tako da se ne može elektronski očitati, potrebno je izraditi duplikat saobraćajne dozvole. Za izradu duplikata dozvole potrebno je priložiti:

Došlo je do promene ličnih podataka vlasnika – korisnika vozila

Ako se promenilo ime ili prezime vlasnika vozila, potrebno je izraditi novu saobraćajnu dozvolu sa ažuriranim podacima. Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:

 • registracioni list
 • ispravu kojom se dokazuje promena podataka vlasnika
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 • uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Došlo je do promene prebivališta – sedišta vlasnika vozila

Ako se promenila adresa prebivališta – sedišta vlasnika, obavezno je izvaditi novu saobraćajnu dozvolu u roku od 30 dana. Ukoliko je novo prebivalište u drugom registarskom području (npr. ako se preselite iz Beograda u Novi Sad), potrebno je promeniti i tablice. Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:

 • registracioni list
 • saobraćajnu dozvolu
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 • uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Došlo je do promene vlasnika vozila

Ukoliko ste kupili vozilo, ili ga nasledili, ili dobili na poklon – vlasnik se promenio i potrebna je nova saobraćajna dozvola. Ukoliko su kupac i prodavac iz istog registarskog područja, ostaju iste tablice, u suprotnom – potrebno je zameniti i tablice. Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:

 • registracioni list
 • dokaz o poreklu vozila (saobraćajnu dozvolu ili drugi odgovarajući dokaz)
 • dokaz o vlasništvu sa regulisanim poreskim dažbinama (kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, ostavinsko rešenje itd.), ako se promena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis prodavca i kupca vozila overava sud ili drugi nadležni organ
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
 • uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Došlo je do promene podataka vozila ili prepravke vozila

Ukoliko je došlo do promene broja šasije, broja motora, broja mesta za sedenje (npr. uklanjanje trećeg reda sedišta), tipa goriva (npr. ugradnja TNG), vrste vozila (npr. iz putničkog u teretno), ugradnje kuke itd. U roku od 15 dana od ovih promena, potrebno je izvaditi novu saobraćajnu dozvolu. Za izradu nove dozvole potrebno je priložiti:

 •  registracioni list sa konstatacijom tehničkog pregleda o izvršenoj promeni tehničkih podataka vozila
 • uverenje o izvršenom ispitivanju (uverenje o usaglašenosti sa propisima o homolgizaciji odnosno odobrenje Agencije za bezbednost saobraćaja)
 • dokaz o poreklu, vlasništvu i carinjenju motora koji je naknadno ugrađen
 • saobraćajnu dozvolu
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica)
 • uplatnicu generisanu na portalu plati.euprava.gov.rs

Pogrešno su upisani podaci na saobraćajnoj dozvoli

 • Ukoliko je pogrešno upisano npr. godište vozila, broj mesta za sedenje, najveća dozvoljena masa i sl.
 • Kada je u pitanju tuđa greška (npr. činovnika MUP-a, radnika na tehničkom pregledu), vlasnik vozila se može obratiti licu koje je unelo pogrešan podatak da isti isprave o svom trošku.