Obavezno auto osiguranje

Obavezno osiguranje od auto-odgovornosti

ŠTA OBUHVATA?

 • Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje pokriva troškove štete koju možete prouzrokovati trećim licima ukoliko dođe do saobraćajne nezgode za koju ste Vi odgovorni.
 • Ovo osiguranje pokriva odgovornost vlasnika ili korisnika vozila za štetu nastalu trećim licima zbog smrti, telesne povrede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja imovine.

GUBITAK PRAVA IZ POLISE OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI: KADA SE JAVLJA?

 • U slučaju nepravilne upotrebe vozila
 • Vožnje bez odgovarajuće vozačke dozvole
 • Vožnje sa oduzetom vozačkom dozvolom
 • Vožnje pod uticajem alkohola ili droga
 • Namerno prouzrokovane štete
 • Vožnje vozila koje nije tehnički ispravno
 • Napuštanja mesta saobraćajne nesreće bez pružanja potrebnih informacija
Maketa automobila - Osiguranje vozila REMONT I SERVIS DOO Novi Sad
RASKID POLISE OSIGURANJA OD AUTO-ODGOVORNOSTI I POVRAT PREMIJE
 • U slučaju da vozilo koje je osigurano bude odjavljeno ili uništeno, imate pravo na povrat dela premije  osiguranja.
 • Osiguravajuće društvo je dužno da vam vrati premiju za preostalo vreme trajanja osiguranja od dana kada zatražite raskid polise.
 • Povrat premije će biti izvršen samo ako nije došlo do isplate za osigurani slučaj.
BONUS-MALUS SISTEM: ŠTA OBUHVATA I KAKO FUNKCIONIŠE?
 • Bonus-malus sistem je mehanizam koji utiče na visinu premije osiguranja u narednom periodu.
 • Bonus predstavlja umanjenje, dok malus predstavlja povećanje cene premije.

Premijski stepeni i popusti/doplatci:

 • Bonus i malus su vezani za vlasnika i vozilo, te ih je moguće preneti sa jednog vozila na drugo koje osiguravate prvi put.
 • Ukoliko vozilo promeni vlasnika, bonus i malus za to vozilo se poništavaju.
 • Prenos bonusa je moguć uz odgovarajuće dokumente i uslove koje možete proveriti kod osiguravajuće kompanije.
PRENOS BONUSA I MALUSA
 • Postoje 12 premijskih stepena, pri čemu je premijski stepen 1 najniži sa 25% popusta.
 • Ukoliko u prethodnoj godini niste imali prijavljene štete za koje ste bili odgovorni, premijski stepen Vam se umanjuje za jedan svake naredne godine.
 • Ukoliko ste imali štete za koje ste bili odgovorni, premijski stepen skače naviše za 3.
 • Prema bonus-malus sistemu, premija može biti umanjena do 25% ili povećana do 150%, zavisno od premijskog stepena.