Plaćanja poreza

Porez na prenos apsolutnih prava

Šta je porez na prenos apsolutnih prava?

  • Porez na prenos apsolutnih prava je vrsta poreza na imovinu u Srbiji i obavezu plaćanja ovog poreza predviđa Zakon o porezima na imovinu Republike Srbije.
  • Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je poslednji korak u proceduri prenosa vlasništva vozila između fizičkih lica.
  • Prema izmenama Zakona o porezima na imovinu od 31. marta 2022. godine, ukinuta je obaveza podnošenja poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kada se prenos uz naknadu vrši između fizičkih lica koja nisu u sistemu PDV-a.

Kako se određuje iznos poreza?

  • Kupac je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, a iznos poreza iznosi 2.5% od procenjene vrednosti vozila.
  • Vrednost se određuje na osnovu formule koja uzima u obzir radnu zapreminu motora, snagu motora i koeficijent starosti vozila.
  • Vrednost upotrebljavanog motornog vozila se više ne određuje po katalogu AMSS, već se može izračunati koristeći kalkulator na portalu eUprave.

Plaćanje i oslobađanje od poreza

  • Porez na prenos apsolutnih prava može da plati i prodavac, ako je to tako navedeno u kupoprodajnom ugovoru. Plaćanje poreza se vrši kreiranjem uplatnice na portalu eUprave ili direktno u agenciji za tehnički pregled i registraciju vozila.
  • Postoje određene situacije i kategorije vozila koje su oslobođene plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, kao što su ambulantna vozila, vozila za obuku vozača, vozila za taksi prevoz ili rent-a-car, vozila koja se prenose radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda i slično.

Izračunavanje poreza u slučaju nasledstva ili poklona

  • Izračunavanje poreza na prenos apsolutnih prava kada se kupoprodaja ne vrši između fizičkih lica ili kada se radi o poklonu se vrši rešenjem poreskog organa nadležnog za prijem poreskih prijava.
  • Osim toga, postoje određene kategorije lica i institucija koje su oslobođene plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, kao što su naslednici prvog naslednog reda, fondacije, zadužbine, Republika Srbija, kao i pojedinci koji se nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja.
Ljudi se rukuju pored automobila, verovatno posle obavljenog tehničkog pregleda vozila u REMONT I SERVIS DOO Novi Sad